# Dịch vụ đăng ký Cung cấp dữ liệu đất đai trực tuyến

BM-DVTT-06

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu (ONLINE) theo mẫu dưới đây. Phiếu yêu cầu sẽ được gửi đến Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và xử lý.

Mẫu số 01/PYC (Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Thông tin người nộp hồ sơ

Tên đơn vị *
Họ tên người nộp *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Địa chỉ người nộp *
Số CMND *
Ngày cấp
Nơi cấp

II. Thành phần hồ sơ

# Tên văn bản Trạng thái  
{{index + 1}} Files {{item.TenVanBan}}

III. Thông tin phiếu yêu cầu

Số thứ tự thửa đất *
Địa chỉ thửa đất *
Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất *

# Dữ liệu giấy:

Thửa đất
Người sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Tài sản gắn liền với đất
Tình trạng pháp lý
Lịch sử biến động
Quy hoach sử dụng đất
Trích lục bản đồ
Trích sao GCNQSDĐ
Giao dịch bảo đảm
Hạn chế về quyền
Giá đất

# Dữ liệu số:

Thửa đất
Người sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Yêu cầu khác

IV. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả

Mục đích sử dụng dữ liệu *
Phương thức nhận kết quả *
Bản giấy sao chụp
Gửi EMS theo địa chỉ
Nhận tại nơi cung cấp
Fax
Lưu trữ điện tử USB, CD
Email
  hoặc Thực hiện lại